Pneumatyka Prema Kielce
Pneumatyka Norgren
Hydraulika siłowa Argo-Hytos
Hydraulika siłowa Ponar Wadowice
Zawory hydrauliczne Buschjost
Pneumatyka SMC
Zawory, przepustnice Klinger
Chłodnice oleju Sesino
Zasilacze hydrauliczne
0 1 2 3 4 5 6 7 8

BTH DANIEL
adres siedziby:
ul. Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków

NIP 675-118-03-13
REGON 356777135

nr konta w ING Banku Śląskim
30 1050 1445 1000 0022 7723 4361

Korzystamy z usług firmy kurierskiej UPS


tel./fax +48 12 257 13 90
infobthdaniel.pl
handlowybthdaniel.pl
technicznybthdaniel.pl
logistykabthdaniel.plAgnieszka Filar
Dyrektor
tel./fax +48 12 257 13 90
kom. +48 602 596 936
Agnieszka.Filarbthdaniel.pl
Dział techniczny:

Paweł Sędzik
Kierownik, Konstruktor
tel./fax +48 12 257 13 90
kom. +48 600 416 855
Pawel.Sedzikbthdaniel.pl

Robert Florek
Doradca Techniczno - Handlowy
tel./fax +48 12 257 13 90
Robert.Florekbthdaniel.pl

Mateusz Wnętrzak
Doradca Techniczno - Handlowy
tel./fax +48 12 257 13 90
kom. +48 602 405 702
Mateusz.Wnetrzakbthdaniel.pl

Piotr Rutowski
Doradca Techniczno - Handlowy
tel./fax +48 12 257 13 90
kom. +48 602 517 883
Piotr.Rutowskibthdaniel.plpoczta
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest BTH DANIEL Agnieszka Filar , ul. Kornela Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków, tel. 12 257 13 90 , e-mail.: info@bthdaniel.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tj. w celu zawarcia umowy oraz zgodnie z prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora, w tym m.in. w celu obsługi i realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług oraz wysyłki zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zrealizowania umowy (świadczenia usługi).
  4. Pani/Pana Dane Osobowe w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, w zakresie rozliczeń podatkowych - przez okres wynikający z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 800), a w pozostałym - ze względów bezpieczeństwa prawnego - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  5. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania, jak również podmioty współpracujące w zakresie kadrowo-księgowym, służby informatyczne oraz operatorzy pocztowi: Poczta Polska lub firmy kurierskie, z którymi podpisaliśmy umowę.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.BTH DANIEL
ul. Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków
tel./fax +48 12 257 13 90
infobthdaniel.pl